Ondernemersfonds

Op zoek naar leuke initiatieven! 

Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat zoekt als vertegenwoordiger van Ondernemersfonds Utrecht voor de omgeving Maliebaan-Wilhelminapark leuke projecten die zorgen voor meer verbinding tussen de lokale ondernemers en organisaties of suggesties voor voorzieningen die gunstig zijn voor (de uitstraling van) het gebied of het economische vestigingsklimaat. Projecten die een collectief doel hebben en van meerwaarde zijn voor de ondernemers en zakelijke vastgoedeigenaren in het gebied, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Ondernemersfonds.

Daarbij kan bijv. gedacht worden aan evenementen of festivals die het gebied op de kaart zetten, kunst of muurschilderingen, sfeer- of feestverlichting, gebiedsmarketing, bloembakken, etc. Zo zijn met fondsgelden authentieke lantaarnpalen op de Maliebaan geplaatst en zijn AED’s aan buitengevels aangebracht.
Ook is met fondsgelden bijgedragen aan o.a. de Kunstmanifestatie Maliebaan, de Open Tuinendag Utrecht Oost, de Singelswim Utrecht en een Vitaliteitsproject voor de werknemers en werkgevers in het gebied.

Het opzetten van het project en de begeleiding ervan wordt gedragen door de aanvragende of uitvoerende partij. Wij kunnen eventueel helpen in het vinden van een projectmanager/begeleider. Heeft u of kent u een organisatie die leuke ideeën heeft? Stuur dan een mailtje naar: 

                      

                             

                                            


Wat is Ondernemersfonds Utrecht?

Sinds 2012 heeft Utrecht een Ondernemersfonds voor de gehele stad. Dit fonds wordt gevormd door een opslag op de OZB van gebouwen die geen woning zijn, zoals kantoor- en bedrijfsgebouwen, scholen en ziekenhuizen. Eigenaren en huurders van deze gebouwen dragen dus elk jaar financieel bij aan het Ondernemersfonds. Het ingebrachte geld wordt beheerd door de onafhankelijke stichting Ondernemersfonds Utrecht.

Het Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen in Utrecht gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties, en draagt bij aan de vestigingskwaliteit van Utrecht. Op deze manier wordt de economische structuur van Utrecht versterkt, worden de ondernemers meer betrokken en krijgen zij meer verantwoordelijkheid in hun eigen gebied. 

Gebiedsgerichte inzet van het fonds

De stad Utrecht is voor het Ondernemersfonds verdeeld in ruim zeventig deelgebieden, ook wel trekkingsgebieden genoemd. De vertegenwoordigende organisatie van ieder gebied (vereniging, stichting of ander democratisch samenwerkingsverband) stimuleert dat de geïnde fondsgelden voor dit gebied zinvol besteed worden, coördineert hierin en neemt besluiten over de toekenning van gelden. Het bestuur van Ondernemersfonds Utrecht toetst tot slot of de besteding transparant is, bij het doel van het fonds past en geen gemeentelijke taak is.

Alle partijen die bijdragen aan het Ondernemersfonds kunnen zich aansluiten bij de trekkingsgerechtigde organisatie om zo invloed uit te kunnen oefenen op bestedingen in hun gebied.

Bekijk via deze korte animatiefilm hoe het Ondernemersfonds werkt.

Bekijk ter inspiratie lopende projectaanvragen in de stad Utrecht. 


Trekkingsrecht uit Ondernemersfonds Utrecht voor gebied 39: omgeving Maliebaan-Wilhelminapark

Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat is de vertegenwoordigende organisatie voor trekkingsgebied 39. Zij besluit dus of een bestedingsaanvraag uit het gebied in aanmerking kan komen voor een fondsbijdrage. Een adviescommissie is opgericht om meer bekendheid te geven aan het Ondernemersfonds, om bestedingssuggesties op te halen uit het gebied en advies te geven over bestedingsaanvragen richting het bestuur van de ondernemersvereniging en de aanvragende partijen. De adviescommissie bestaat uit Robert van Faassen (Wijn & Stael advocaten), Marsja Wierenga (van Odijk advocaten) en Kees van Lieshout (vastgoedeigenaar REAM management).  

Bekijk overzicht met straatnamen uit trekkingsgebied 39.

Bekijk overzicht van bestedingen in trekkingsgebied 39 t/m maart 2023.


Heeft u een plan?

Bekijk dan eerst deze blog van fondsmanager Kyra Kasel en het stappenplan voordat u een aanvraag voor het Ondernemersfonds indient.
 

Houd mij op de hoogte
over het Ondernemersfonds van
het Fluwelen Handvat