Ondernemersfonds

Per 1 januari 2012 heeft Utrecht een stadsbreed Ondernemersfonds. Dit fonds wordt gevoed uit een verhoging van de OZB niet-woningen. Per 1 januari 2012 is de OZB niet-woningen verhoogd met 50 euro per 100.000 euro WOZ-waarde. Dit is later aangepast naar een vast percentage: 11.1% van de OZB.

Het opgebrachte geld wordt beheerd door de onafhankelijke stichting Ondernemersfonds Utrecht (zie ook www.ondernemersfondsutrecht.nl). Alle betalers van OZB niet-woningen betalen dus mee. Behalve bedrijven zijn dat bijvoorbeeld ook scholen, sportvelden en ziekenhuizen. Ook de overheid betaalt mee als zij een pand bezit of huurt.

Het Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen binnen Utrecht gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties, en draagt bij aan de vestigingskwaliteit van Utrecht. Op deze manier wordt de economische structuur van Utrecht versterkt, worden de ondernemers meer betrokken en krijgen zij meer verantwoordelijkheid in hun eigen gebied

Houd mij op de hoogte
over het Ondernemersfonds van
het Fluwelen Handvat

Aanleiding voor stadsbreed fonds

Het verzoek om te komen tot een Ondernemersfonds kwam voort uit de wens van een aantal bedrijventerreinen en winkelgebieden om collectieve voorzieningen ook collectief te financieren. Deze gebieden hebben zich verenigd in een stuurgroep. Zaken als cameratoezicht, collectieve surveillance, feestverlichting, gebiedsmarketing en parkmanagement zijn collectieve voorzieningen, die lang niet altijd en overal collectief gefinancierd werden. Daar kan dit fonds in voorzien. De OZB voor niet-woningen bestaat uit een huurdersdeel (45%) en een eigenarendeel (55%). Beide groepen leveren dus een bijdrage aan het Ondernemersfonds.

Gebiedsgerichte inzet van het fonds

Om te zorgen dat de ondernemers die het geld opbrengen er daadwerkelijk zelf mee aan de slag kunnen, hebben de initiatiefnemers de stad verdeeld in ruim zeventig deelgebieden: de zgn. trekkingsgebieden. Zo’n trekkingsgebied kan een industrieterrein zijn of een kantorenpark, en soms is het een hele stadswijk. Ieder gebied brengt een eigen budget op en mag zelf bepalen wat het daarmee doet. Het bestuur van Ondernemersfonds Utrecht toetst vervolgens of de besteding transparant is, of die past bij het doel van het fonds en of er bijvoorbeeld geen kosten worden gemaakt voor zaken die de gemeente eigenlijk moet betalen.

Per trekkingsgebied is een reeds bestaande vereniging, stichting of ander democratisch samenwerkingsverband aangemerkt als trekkingsgerechtigde organisatie. De bedoeling is dat via deze vereniging, stichting of ander democratisch samenwerkingsverband het geld dat klaar ligt voor dat specifieke gebied, besteed wordt. De stichting Ondernemersfonds Utrecht beoordeelt in principe niet de inhoudelijke besteding, die is aan het gebied zelf. Wel controleert de stichting op transparantie en of het bestedingsvoorstel democratisch tot stand is gekomen. Alle partijen die bijdragen aan het Ondernemersfonds moeten in de gelegenheid zijn om zich aan te kunnen sluiten bij de trekkingsgerechtigde organisatie om zo invloed uit te kunnen oefenen op bestedingen.

Trekkingsrecht uit Ondernemersfonds Utrecht voor gebied 39: Maliebaan, Wilhelminapark e.o.

Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat is de trekkingsgerechtigde organisatie voor gebied 39, bestaande uit de Maliebaan, Wilhelminapark e.o. De huurders en vastgoedeigenaren in dit trekkingsgebied, die financieel bijdragen aan Ondernemersfonds Utrecht, worden via de website van Het Fluwelen Handvat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Wanneer gebruikers in het trekkingsgebied zinvolle suggesties hebben voor besteding van de gelden, verneemt het bestuur van ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat deze graag per e-mail aan: . Een project dat met een bijdrage van het fonds (mede) wordt gefinancierd, moet een collectief doel dienen in het trekkingsgebied. Gedacht kan worden aan een bijdrage aan activiteiten die de organisatiegraad en de verbinding tussen allerlei sectoren in het gebied bevorderen of een bijdrage aan collectieve voorzieningen die een positieve invloed hebben op het lokale vestigingsklimaat, op sociaal/maatschappelijk gebied, de infrastructuur of op de representativiteit van het trekkingsgebied.

Wilt u weten of u binnen het trekkingsgebied van Ondernemersfonds het Fluwelen Handvat valt? Bekijk dan dit overzicht met straatnamen uit het gebied. Als u op de hoogte wilt blijven van Ondernemersfonds het Fluwelen Handvat, verzoeken wij u vriendelijk uw e-mailadres en contactgegevens te verstrekken.

Op deze pagina staan de eventueel lopende projectaanvragen van het Fluwelen Handvat die Ondernemersfonds Utrecht momenteel in behandeling heeft.

Voor meer informatie over Ondernemersfonds Utrecht en de trekkingsgebieden kunt u www.ondernemersfondsutrecht.nl raadplegen. In deze korte introductiefilm ziet u hoe het Ondernemersfonds werkt.


Te raadplegen stukken:

Overzicht van bestedingen tot medio 2019

Verslag informatiebijeenkomst d.d. 9 oktober 2014

Verslag eerste informatiebijeenkomst d.d. 9 juli 2013