Ondernemersfonds Fluwelen Handvat

Per 1 januari 2012 heeft Utrecht een stadsbreed ondernemersfonds. Een dergelijk fonds wordt gevoed uit een verhoging van de OZB niet-woningen. Ieder bedrijf, iedere organisatie, instelling of instantie die OZB (Onroerende Zaak Belasting) niet-woning betaalt, draagt bij aan het ondernemersfonds. Onder ondernemers worden dus heel nadrukkelijk alle betalende OZB niet-woning partijen verstaan, profit, not-for-profit en non-profit. Het opgebrachte geld, € 50,- per € 100.000,- WOZ-waarde, in totaliteit corresponderend met ca. € 5,1 miljoen, komt 1:1 terug in het fonds, beheerd door de stichting Ondernemersfonds Utrecht (zie ook www.ondernemersfondsutrecht.nl).

Aanleiding voor stadsbreed fonds

Het verzoek om te komen tot een ondernemersfonds komt voort uit de wens van een aantal bedrijventerreinen en winkelgebieden om collectieve voorzieningen ook collectief te financieren. Deze gebieden hebben zich verenigd in een stuurgroep. Zaken als cameratoezicht, collectieve surveillance, feestverlichting, gebiedsmarketing en parkmanagement zijn collectieve voorzieningen, die lang niet altijd en overal collectief gefinancierd worden. Daar kan dit fonds, dat na positieve besluitvorming door de gemeenteraad van Utrecht begin 2012 is opgericht, in voorzien. De OZB voor niet woningen bestaat uit een gebruikersdeel (45%) en een eigenarendeel (55%). Beide groepen leveren dus een bijdrage aan het ondernemersfonds.

Gebiedsgerichte inzet van het fonds

Het geld uit het ondernemersfonds kan gebiedsgericht ingezet worden voor die zaken die van belang worden geacht in het gebied. Hiertoe zijn ca. zestig gebieden in de stad Utrecht geformeerd, waarvan de meeste heel natuurlijk zijn aan te wijzen zoals de bedrijventerreinen, kantorenparken, de binnenstad en winkelcentra. De gebiedsindeling is nu een uitgangspunt, maar kan zich echter dynamisch ontwikkelen als er meer allianties (georganiseerde ondernemersverbanden) ontstaan. Per gebied is een reeds bestaande vereniging, stichting of ander democratisch samenwerkingsverband aangemerkt als trekkingsgerechtigde. De bedoeling is dat via deze vereniging, stichting of ander democratisch samenwerkingsverband het geld wat klaar ligt voor dat specifieke gebied, besteed wordt. De stichting Ondernemersfonds Utrecht beoordeelt niet de inhoudelijke besteding, die is aan het gebied zelf. Wel controleert de stichting op transparantie en of het bestedingsvoorstel democratisch tot stand is gekomen. Alle "ondernemers" moeten in de gelegenheid zijn om zich aan te kunnen sluiten bij de trekkingsgerechtigde organisatie om zo invloed uit te kunnen oefenen op de besteding.

Trekkingsrecht uit Ondernemersfonds Utrecht voor gebied 39: Maliebaan, Wilhelminapark e.o.

Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat is de trekkingsgerechtigde organisatie voor gebied 39, bestaande uit de Maliebaan, Wilhelminapark e.o. De huurders en vastgoedeigenaren in dit trekkingsgebied, die financieel bijdragen aan Ondernemersfonds Utrecht worden via de website van Het Fluwelen Handvat en via (nieuws)brieven en e-mails regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Wanneer gebruikers in het trekkingsgebied zinvolle suggesties hebben voor besteding van de gelden, verneemt het bestuur van ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat deze graag per e-mail aan: secretariaat@hetfluwelenhandvat.nl. Een project dat met een bijdrage van het fonds (mede) wordt gefinancierd, moet een collectief doel dienen in het trekkingsgebied. Gedacht kan worden aan een bijdrage aan activiteiten die de organisatiegraad en de verbinding tussen allerlei sectoren in het gebied bevorderen, een bijdrage aan collectieve voorzieningen die een positieve invloed hebben op het lokale vestigingsklimaat, op sociaal/maatschappelijk gebied, de infrastructuur of op de uitstraling van het trekkingsgebied. Gelden uit het Ondernemersfonds kunnen niet aangewend worden voor projecten die in feite gemeentelijke taken betreffen.

Wilt u weten of u binnen het trekkingsgebied van Ondernemersfonds het Fluwelen Handvat valt? Bekijk dan dit overzicht met straatnamen uit het gebied. Als u op de hoogte wilt blijven van Ondernemersfonds het Fluwelen Handvat, verzoeken wij u vriendelijk uw e-mailadres en contactgegevens via deze website (via contact) te verstrekken.

Te raadplegen stukken

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst d.d. 9 juli 2013

Verslag informatiebijeenkomst d.d. 9 oktober 2014

Overzicht van bestedingen tot medio 2017.